Foto omschrijving

Algemene leveringsvoorwaarden EAST4 B.V.


Artikel 1: Aanbieding en overeenkomst

1.1 Onder East4 wordt East4 B.V. verstaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij East4 goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren. Ook indien deze goederen en/of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een aanbieding of prijsopgave bindt East4 niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. East4 is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door East4 uitdrukkelijk zijn aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door East4 zijn bevestigd.

Artikel 2: Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.2 Betaling van de wederpartij aan East4 dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in Euro's, binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat de wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. East4 behoudt zich het recht om vooruitbetaling te eisen.

2.3 Bij te late betaling is de wederpartij door het verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.4 Alle kosten, zowel in als buiten gerechtelijke kosten - de kosten van rechtskundige bijstand van East4 daaronder inbegrepen - die East4 moet maken ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van East4 worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 3: Geheimhouding

3.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Artikel 4: Gebruiksrecht

4.1 Indien East4 in opdracht van de wederpartij software ontwikkelt en levert, dan verleent East4 aan de wederpartij alleen de gebruiksrechten op die programmatuur. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van East4 niet overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

4.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden ("reverse engineering"), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door East4 krachtens een overeenkomst aan de wederpartij geleverde zaken, zoals hard- en software, blijven eigendom van East4 totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan East4 zijn voldaan.

5.2 Indien op door East4 krachtens een overeenkomst aan de wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient de wederpartij East4 hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van East4.

Artikel 6: Medewerking door de wederpartij

6.1 De wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van hard- en software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investeringen door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met East4 gesloten overeenkomst. De wederpartij zal East4 steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

6.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de hardware en/of programmatuur van East4 en van de door East4 te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van back-ups van databestanden. Ook zal de wederpartij door East4 aan de wederpartij verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op de juiste wijze (doen) installeren. Het is de wederpartij niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen, of bestanden anderszins aan te passen, tenzij dit door East4 nadrukkelijk is aangegeven.

6.3 Indien is overeengekomen dat de wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van de wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van East4 is gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens East4 voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van East4 leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

6.5 In de gevallen dat medewerkers van East4 ten kantore van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. De wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De wederpartij brengt de ruimten waarin deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten en/of waar (op) geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door East4 gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer.

Artikel 7: Inspectie en klachten

7.1 Klachten dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan East4 te worden medegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 10 is bepaald.

7.2 De wederpartij is gehouden om na het mededelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor East4 te vermijden. De wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan East4 de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat de wederpartij niet vrij om producten aan East4 te retourneren voordat East4 hiermee heeft ingestemd.

Artikel 8: Leveringstermijnen

8.1 Door East4 genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enig termijn dreigt, zullen East4 en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot het ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor de wederpartij. East4 is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 9: Beëindiging

9.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

9.2 Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door East4 nog niet is uitgevoerd. Bedragen die East4 voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

9.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1: is de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; kan East4 de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. East4 zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van East4, is East4 slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid zijdens East4 uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

10.2 East4 zal ter zake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan € 1.000.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.3 East4 is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde, of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal East4 nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door East4 verleende crediteringen.

10.4 De wederpartij vrijwaart East4 voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de wederpartij, tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens East4 geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf geleden zou hebben.

10.5 East4 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van door haar, in opdracht van de wederpartij, ontwikkelde software. Als echter zou blijken dat East4 aantoonbaar in gebreke is, dan zal East4 de (mogelijke) fout in die software herstellen.

10.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede East4 ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 11: Garantie

11.1 East4 garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar producten of diensten met zorg wordt gedaan, doch kan East4 er niet voor instaan dat ter zake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.

11.2 East4 hanteert fabrieksgarantie op alle nieuw geleverde systemen en onderdelen. Het defecte systeem wordt door East4 naar keuze van East4 gerepareerd, vervangen of vergoed. Het betreffende systeem of onderdeel dient hiervoor franco te zijn aangeleverd bij East4. Elke vorm van garantie vervalt wanneer blijkt dat het defect te wijten is aan het onvakkundig gebruik van de apparatuur, of wanneer reparaties door derden zijn uitgevoerd.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen, komen uitsluitend toe aan East4. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

12.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van East4 te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

12.3 Het is East4 toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van East4, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 14: Telecommunicatie

14.1 Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door East4 gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. East4 is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 15: Aanvulling Internet Diensten

15.1 Indien East4 als gevolg van redelijkerwijs niet voor East4 voorzienbare omstandigheden wordt verhinderd de overeenkomst (verder) te voeren, is East4 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van East4 op betaling door de afnemer voor reeds door East4 verrichte prestaties. In geval van opschorting zal East4 alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

15.2 East4 is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, in gebreke blijven van toeleveranciers van East4, storingen in de verbindingen van een telecombedrijf of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van East4 liggen.

15.3 East4 is niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer lijdt door tekortkomingen van East4 bij de uivoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van East4.

15.4 East4 is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is East4 gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet ten gevolge van het onderhoud aan de apparatuur of programmatuur door of vanwege East4, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard-acceptatiemechanismes of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer.

15.5 East4 is niet verantwoordelijk voor onteigening/behoud domeinnamen en de directe gevolgschade daarvan.

15.6 East4 heeft het recht met onmiddellijke ingang de wederpartij af te sluiten en de overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de wederpartij de aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. East4 behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de wederpartij te verhalen. De wederpartij aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

15.7 Het is de wederpartij niet toegestaan de aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

15.8 De wederpartij zal de algemeen aanvaarde normen en waarden die gelden voor de communicatie over het internet in acht nemen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen East4 en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.